PRIVACYVERKLARING

INGANGSDATUM: 01/08/2019

1. Algemeen

Stevens Recycling neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Stevens Recycling op het vlak van gegevensverwerking.

2. Wanneer verzamelt en verwerkt Stevens Recycling gegevens?

Stevens Recycling verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u bij ons aankoopt of aan ons verkoopt, indien u als klant op ons beroep doet of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt.

Daarnaast verzamelen en verwerken wij gegevens over u indien dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Tot slot is het mogelijk dat wij bepaalde gegevens over u verwerken in kader van vigerende wetgeving die ons hiertoe een verplichting oplegt.

3. Welke gegevens verzamelt en verwerkt Stevens Recycling?

Het gaat over identificatie-en contactgegevens zoals uw naam, adres en e-mailadres alsook professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband.

Specifiek in kader van de aankoop van metalen komen wij tegemoet aan onze wettelijk verplichtingen door eveneens uw geboortedatum en nummerplaat te verzamelen en verwerken.

Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.

Gegevens over uw functies en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegeven verkrijgen van andere partijen.

4. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Stevens Recycling gegevens en hoelang?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het verlenen van diensten of leveren en ontvangen van goederen en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Uw gegevens worden bewaard gedurende een termijn gelijk aan de wettelijke bewaartermijn of de verjaringstermijn die relevant is voor eventuele rechtsvorderingen.

5. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Stevens Recycling?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben. Daarnaast gebeurt de verwerking van gegevens eveneens op basis van wettelijke verplichtingen hiertoe.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Als wij uw e-mailgegevens willen gebruiken om u commerciële berichten toe te sturen, zullen wij u, in de mate dat u geen klant bent, steeds voorafgaandelijk uw toestemming hiervoor vragen.

6. Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is voornamelijk het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen.

7. Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte. Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet.

8. Uw rechten

U beschikt bij gegevensverwerking steeds over volgende rechten:

  1. Het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens
  2. Het recht om de gegevens die over u werden verwerkt in begrijpelijke vorm op te vragen
  3. Het recht op rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
  4. Het recht op gegevenswissing, tenzij dit om wettelijke redenen (zoals o.m. facturatie, identificatieplicht enz.) niet mogelijk is.
  5. Het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens
  6. Het recht op beperking van de verwerking
  7. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
  8. Het recht om uw toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken

Daartoe volstaat het contact op te nemen met ons via volgend e-mailadres: privacy@stevensrecycling.com. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wens je meer informatie over de privacy wetgeving in België of indien u het niet eens bent met huidig beleid dan kan je terecht op de website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

9. Wijzigingen

Stevens Recycling behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigingen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.